Effectmeting

Heeft jouw project het gewenste effect? Bereik jij je doelen met het uitgestippelde beleid? Wil je dit zeker weten en echt op outcome en daadwerkelijke resultaten sturen? Zorg dan dat je de effecten meet. Want alleen door effectmeting krijg je heel concreet inzicht op je doelbereik.
Neem contact op
HomeOnderzoekEffectmeting

Bij een effectmeting wordt de situatie achteraf vergeleken met de situatie vooraf. Er zijn dus altijd minimaal twee metingen[1]. Aan de hand van de gemeten effecten kun je:

 • Inzicht verkrijgen in het doelbereik van je project (inzicht in effecten);
 • Weloverwogen beslissingen nemen op basis van succesfactoren en verbeterpunten;
 • Bijsturen waar nodig;
 • En actiegericht te werk gaan.

Bij effecten kun je het hebben over heel concrete zaken, zoals een omzetstijging of een stijging van het aantal bezoekers. Maar soms zijn resultaten veel abstracter en lijken ze moeilijk meetbaar. Bijvoorbeeld een verandering van houding, gedrag of de mate waarin interesses worden overdragen. Toch kunnen we ook zulke aspecten meetbaar maken.

We hebben verschillende instrumenten tot onze beschikking om die verandering inzichtelijk te maken. Zo zijn er bijvoorbeeld bestaande vragenlijsten om de attitude ten opzichte van techniek en wetenschap te meten en verandering aan te tonen.

We voeren onderzoek uit op basis van jouw uitgangspunten en beleid. In een beknopt verslag zetten we vervolgens helder uiteen wat de effecten zijn van jouw project of beleid. Daarnaast geven we praktische adviezen en concrete actiepunten. De genoemde resultaten vormen bovendien soms een mooie basis voor externe publiciteit.

Dit document kan ook gebruikt worden ter verantwoording van subsidiërende instanties.

In een startbespreking inventariseren we welk effect jullie verwachten, wat jullie daarvoor doen en jullie vragen. Aan de hand hiervan wordt een passend onderzoeksvoorstel geschreven. Hierbij worden één of meer passende onderzoeksmethoden gekozen, waarbij we kijken wat het beste past bij jullie onderzoeksvragen en te evalueren project, programma of beleid.

Na een akkoord van dit voorstel gaan we aan de slag met het ontwerpen van passende meetinstrumenten. Om de dataverzameling objectief te houden, nemen wij deze volledig voor onze rekening. Aansluitend worden de data geanalyseerd en vertaald in een begrijpelijke en leesbare rapportage met concrete tips en adviezen voor de toekomst.

 •  Claudia de Graauw kwam op het juiste moment op ons pad, een perfecte neus voor timing blijkbaar. Haar aanpak en werkwijze bleken een schot in de roos. Claudia bereidt zich goed voor, is snel ingewerkt in het onderwerp, kan flexibel met de wensen van de klant meedenken en levert daardoor een optimaal resultaat af. Tussendoor zijn we steeds op goed op de hoogte gehouden van de voortgang van het project en was er sprake van een intensieve en plezierige samenwerking tussen ons en het onderzoekteam. Jet-Net is zeer tevreden over het onderzoek “10 jaar Jet-Net” dat door Claudia is uitgevoerd ; maatwerk dat op tijd is afgerond en ons de juiste inzichten heeft verschaft over 10 jaar Jet-Net! 
  Gerard Jacobs, directeur Jet-Net

 • Tijdens een gesprek over onze kennisvragen kwam Claudia met hele concrete en praktische antwoorden. Dat gaf ons vertrouwen in dat Claudia een goed onderzoek voor ons zou kunnen uitvoeren wat zou leidden tot antwoorden op een aantal vragen die bij het FCP leverde over het effect van onze subsidieregelingen. De communicatie met Claudia verliep vlot en makkelijk. Claudia reageerde snel en duidelijk op onze vragen en maakte zelf ook goed duidelijk wat ze van ons nodig had. Wij zijn tevreden over het eindproduct. Het heeft ons veel inzicht gegeven.
  Marie-Louise Smolenaars, Fonds voor Cultuurparticipatie

 • Claudia heeft een goed leesbare en puntige onderzoeksrapportage geschreven. De resultaten van de effectmeting ondersteunen keuzes die we hebben gemaakte in de voorlichtingscampagne. Het is fijn dat bevestigd te zien.
  Liselotte van Doorn, gezamelijke energiebedrijven

KB_Nationale-Bibliotheek_Logo_RGB

Klantcases Effectmetingen

Benieuwd naar onze ervaring met effectmetingen? Hieronder vind je projecten die nog lopen of die we recentelijk hebben afgerond.

Wat is het effect van het cultuureducatieprogramma "De Ontdekking" (CmK)?

Nieuwe Veste in Breda is als penvoerder van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit verplicht haar activiteiten in het kader van dit programma te monitoren en evalueren. Nieuwe Veste heeft ons daarom gevraagd om te kijken naar de effecten van het programma en hoe ze deze kan verbeteren. Hiervoor hebben we twee keer (2019 en 2021) middels interviews data verzameld. Aan de hand van de resultaten heeft Nieuwe Veste allereerst haar dienstverlening naar scholen verbeterd. Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten gebruikt in de verantwoording naar Fonds Cultuurparticipatie voor de subsidiegelden.
Lees meer over het onderzoek en de resultaten

Inzicht in de voortgang en impact van programma's bij OOMT

Voor OOMT (O&O fonds voor de mobiliteitsbranche) hebben wij een meetsysteem ontwikkeld waarbij we kijken naar de effecten van activiteiten (waar is de activiteit op gericht en lukt dat ook) en programma’s (hebben alle activiteiten tezamen impact op duurzame inzetbaarheid). Voor programmaleiders wordt elk kwartaal gerapporteerd op activiteitsniveau, waardoor zij direct kunnen bijsturen. Voor het bestuur rapporteren we jaarlijks op programmaniveau, waardoor zij beleidskeuzes kunnen maken. Tevens wordt op deze manier verantwoording afgelegd aan de branche over de bestedingen.
Lees meer over het onderzoek en de resultaten

Neem vrijblijvend contact met ons op

Benieuwd wat we als onderzoeksbureau voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Stuur dan een mail of vul het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone