Wat is onze impact op duurzame inzetbaarheid en in hoeverre dragen onze activiteiten hieraan bij?

Voor OOMT (O&O fonds voor de mobiliteitsbranche) hebben wij een meetsysteem ontwikkeld waarbij we kijken naar de effecten van activiteiten (waar is de activiteit op gericht en lukt dat ook) en programma’s (hebben alle activiteiten tezamen impact op duurzame inzetbaarheid). Elk kwartaal wordt voor programmaleiders gerapporteerd op activiteitsniveau, waardoor zij direct kunnen bijsturen. Voor het bestuur rapporteren we jaarlijks op programmaniveau, waardoor zij beleidskeuzes kunnen maken. Tevens wordt op deze manier verantwoording afgelegd aan de branche over de bestedingen.
HomeOnderzoekEffectmetingWat is onze impact op duurzame inzetbaarheid en in hoeverre dragen onze activiteiten hieraan bij?

De vraag

OOMT (O&O fonds voor de mobiliteitsbranche) ontwikkelt programma’s ter ondersteuning van duurzame inzetbaarheid bij werknemers en werkgevers in de mobiliteitsbranche. Denk hierbij aan coaching van werknemers, bedrijfsadviseurs, activiteiten op het gebied van talentontwikkeling en gezond en veilig werken. OOMT wil weten of de programma’s en de daaraan gekoppelde activiteiten het gewenste effect hebben.

Onze strategie en aanpak

Om te kunnen meten op activiteitniveau, maar ook uitspraken te kunnen doen op overkoepelend niveau, zijn we begonnen met het opstellen van een onderzoeksmodel. Hierin staat wat waarom gemeten wordt. Hoe hangen de verschillende aspecten waaraan gewerkt wordt met elkaar samen? Het eerste model is in 2019 opgesteld en wordt in 2022 bijgesteld. De realiteit en het model hebben een wisselwerking met elkaar. De theorie wordt getoetst aan de praktijk en de praktijk wordt getoetst aan de theorie. Een veranderende praktijk en voortschrijdend inzicht leiden dit jaar tot een scherpstelling van het model en de theoretische onderbouwing ervan.

In dit model staat ook hoe er gemeten wordt. Enerzijds meten we op activiteitsniveau met een pre- en postmetingen, ofwel een 0- en een 1-meting: voor deelname aan een activiteit krijgen respondenten een beperkt aantal stellingen voorgelegd. Na afloop worden ze nogmaals gevraagd de stellingen te beantwoorden. Door deze twee metingen te vergelijken kunnen we uitspraken doen over het effect van de activiteit (bij voldoende respons).

Daarnaast wordt enkele maanden na afloop contact opgenomen met deelnemers. Hierbij krijgen ze vragen over het overkoepelende thema duurzame inzetbaarheid. Deze resultaten worden vergeleken met de antwoorden van werknemers en werkgevers uit de branche die nergens aan deel hebben genomen: een vergelijking van een experimentele groep met een controlegroep. Hiermee krijgen we inzicht in de impact op duurzame inzetbaarheid.

Door vervolgens de gegevens uit de verschillende metingen met elkaar te koppelen, kunnen we ook uitspraken doen of de verschillende activiteiten hieraan bijdragen. Met al deze data kunnen we ook het onderzoeksmodel valideren. Aangezien deze aansluit op de praktijk en op basis hiervan keuzes gemaakt worden, worden ook deze keuzes gevalideerd.

In dit onderzoek hebben we voortdurend oog voor de belastbaarheid van respondenten. Hierbij kijken we naar wat en hoeveel we van mensen kunnen vragen, maar ook hoe kunnen we het hen zo makkelijk mogelijk maken. We maken gebruik van data die al aanwezig is, maar bijvoorbeeld ook van het toevoegen van enkele vragen bij een aanmeldformulier.

Behaalde resultaten

Elk kwartaal maken we een rapportage met inzichten in de effecten van de verschillende activiteiten. De programmaleiders gebruiken deze informatie om bij te sturen in hun activiteiten. De activiteiten worden met deze informatie bijgestuurd, doorontwikkeld en accenten verlegd.

Jaarlijks wordt een rapportage opgeleverd met de impact op duurzame inzetbaarheid. Indien mogelijk en nodig kijken we hierbij ook naar de validatie van het model. Dit rapport wordt enerzijds gebruikt ter verantwoording, maar geeft ook voeding aan beleidskeuzes.

Het model geeft handvatten aan de programmaleiders en houdt ze scherp. Door het doorlopende onderzoek is er steeds een check of ze de goede dingen doen en of alles in lijn is met hun focuspunten en uitgangspunten.

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone