Doelbereik BOI

Rijkswater staat wil inzicht in het doelbereik van het programma Boi, Beoordelings- en Ontwerp Instrumentarium primaire waterkeringen. Om inzicht in dit doelbereik te krijgen zijn de doelen meetbaar gemaakt. Vanuit hier zijn ondera andere  vragenlijsten ontworpen voor  verschillende groepen respondenten. Aan de hand van de verschillende meetinstrumenten wordt jaarlijks data verzameld en geanalyseerd om te rapporteren over de voortgang van het programma.  Met deze informatie worden verbeteringen  door gevoerd in het programma. Er wordt een visuele rapportage opgeleverd en een databestand waarmee het integraal projectmanagement team de resultaten kan bekijken en gebieden kunnen vergelijken.

Lees meer:

Dashboard

Naar aanleiding van het thema inclusiviteit heeft de VSC ons gevraagd een korte vragenlijst en bijbehorend dashboard te ontwikkelen voor de bij hen aangesloten musea. Middels deze vragenlijst en het bijbehorende dashboard kunnen musea zien welke bezoekers zij in hun museum hebben. Door een korte vragenlijst af te nemen bij de oudste en jongste bezoeker van een gezelschap worden gegevens verzameld van bezoekers. Door deze gegevens in te voeren in het dashboard wordt automatisch een analyse gemaakt van de data en worden de bezoekers ingedeeld in bezoekersprofielen, lettend in dit geval op inclusiviteit. Op deze manier krijgt het museum op een snelle manier meer inzicht in haar bezoekers op het gebied van inclusiviteit.

Lees meer:

Inzicht
in de voortgang en impact van projecten bij OOMT

Voor OOMT (brancheorganisatie voor mobiliteitsbranche) hebben wij een rapportagesysteem ontworpen voor rapportage naar het bestuur op hoofdlijnen en rapportage naar programmaleiders in detail.

Onderdeel hiervan is de impact van de programma’s op de doelen die zij hebben. Hiervoor hebben wij allereerst een model ontworpen aan de hand waarvan de ontwikkelingen van duurzame inzetbaarheid in de branche in beeld kunnen worden gebracht. Vervolgens hebben we een meetinstrumentontworpen, getest en uitgezet om de duurzame inzetbaarheid in de mobiliteitsbranche te meten. Zowel bij medewerkers als werkgevers. Dit hebben we gemeten bij deelnemers aan de verschillende programma's, maar ook bij medewerkers en bedrijven die niet deel hebben genomen aan één van de programma's. Door deze groepen te vergelijken kunnen we de de impact van de programma’s op deze duurzame inzetbaarheid inzichtelijk maken.

Samen wordt gekeken hoe we dit praktisch en regelmatig kunnen blijven meten om zicht te houden op het doelbereik van de verschillende programma's en programma-onderdelen om zo tijdig bij te kunnen sturen.

Lees meer:

benchmark zinvol

Benchmark: kwaliteit meten van educatieve activiteiten

Veel science centra en wetenschapsmusea organiseren en verzorgen educatieve activiteiten voor het onderwijs. Vanuit de science centra en de VSC is de vraag gekomen wat de kwaliteit is van deze activiteiten. Hoe verhoudt deze zich onderling? Waar vullen de science centra elkaar aan en waar beconcurreren ze elkaar? We hebben een meetinstrument ontwikkeld en uitgerold om de kwaliteit van allerlei educatieve activiteiten voor het onderwijs te meten. De kwaliteit wordt vervolgens van verschillende musea en science centra met elkaar vergeleken. De resultaten zijn gebruikt  om1) meer inzicht te krijgen in de kwaliteit en effecten van de activiteiten op basis waarvan keuzes gemaakt zijn over deze activiteiten (uitbreiden, wijzigen),2) antwoorden te geven aan financiers over deze activiteiten en3) zich beter te positioneren en zo profileren ten opzichte van elkaar.Dit laatste helpt scholen beter te kiezen aan de hand van hun wensen en doelen. De metingen hebben vaker plaatsgevonden. Na afloop van elke ronde (meten, analyseren, vergelijken en rapporteren) is een gezamenlijke sessie georganiseerd met de deelnemers om van elkaar te leren. Hierbij hebben deelnemers die op bepaalde onderdelen goed preseteren uitgelegd hoe zij het aanpassen.  Wil jij ook samen met collega-organisaties een benchmark uitvoeren om je eigen kwaliteit aan te tonen én om van elkaar te leren? Lees dan hier hoe ik je hierbij kan helpen.

Lees meer:

effectonderzoek voorlichtingsprogramma voor de Rotterdamse haven

KMR heeft samen met haar partners een nieuw promotie- en voorlichtingsprogramma ontwikkeld dat de komende jaren in uitvoering wordt genomen. KMR wil graag weten wat de effecten hiervan op langere termijn zijn. Om deze effecten te meten is een vragenlijst afgenomen gebaseerd op het attitudemodel bij Rotterdamse leerlingen in verschillende leeftijden voor aanvang van het programma en na twee jaar. Met deze vragenlijst is gekeken naar de beeldvorming van leerlingen over techniek en over de haven, kennis over techniek en over de haven en mogelijke toekomstplannen in de techniek en/of de haven. Om de waargenomen effecten toe te kunnen schrijven aan de inspanningen van KMR en haar partners, zijn ook veranderingen in beeld gebracht bij een controlegroep, leerlingen die niet in aanraking zijn gekomen met het programma.

Lees meer:

steekproef

Attitude verandering door deelname aan ‘De Uitvinders’

Het project ‘De Uitvinders’ laat leerlingen uit groep 6, 7 en 8 op een interactieve en uitdagende manier . Een wetenschaps- en techniekpromotieproject ontworpen door kunstenaars. Een mooi verhaal neemt de leerlingen mee in een avontuur. Met het onderzoek is door drie metingen gekeken naar een attitude verandering bij de leerlingen t.a.v. wetenschap en techniek. Daarnaast is middels observaties gekeken naar verklaringen voor gemeten verschillen tussen scholen. De rol van de leerkracht is groot bij de uitvoering van een project en heeft invloed op de mate van effect. Het onderzoek is in september 2010 afgerond. Tune Techniek heeft in samenwerking met de onderzoekers een handzame samenvatting gepubliceerd. 

 

[elementor-template id="6009"]

Lees meer:

10 jaar jet-net: een onderzoek naar verleden, heden en toekomst

Tijdens het 10-jarig jubileum van Jet-Net wilde Jet-Net terugblikken naar wat er bereikt is, maar ook vooruit kijken naar wat de toekomst te bieden heeft. Samen met IVA is gekeken 1) wat Jet-Net tot nu toe heeft bereikt, facts & figures, maar ook de gepercipieerde meerwaarde, 2) waar Jet-Net nu staat, de context waarbinnen wordt geopereerd en de ontwikkelingen die zich daar af spelen, en 3) hoe de toekomst eruit ziet, welke behoeftes hebben scholen en bedrijven, welke kansen zijn er, maar ook welke knelpunten moet men rekening mee houden.

Het onderzoek is gepresenteerd tijdens de jubileumviering in Rijswijk met enkele filmpjes (te zien op de site van Jet-Net) en de publieksversie van het onderzoeksrapport.

Lees meer:

begeleiding kwaliteitsmonitor delft

Science Centre Delft wil de kwaliteit van de workshops in beeld brengen en deze op lange termijn blijven monitoren. In een coachingstraject heb ik samen met een stagiair van het science centre een meetinstrument hiervoor ontwikkeld. De stagiair heeft geholpen met het testen en vormgeven van het instrument. Ik heb voor de inhoud gezorgd. Dit is gedaan aan de hand van gesprekken over kwaliteit en het doel van de workshops. Het doel van de workshops en welke kwaliteit dus geboden moest worden, gaven handvatten voor het ontwerp van het meetinstrument. Het meetinstrument is getest en vervolgens bijgesteld. In het schooljaar (2012-2013) hebben we de data verzameld, geanalyseerd en er over gerapporteerd.

Lees meer:

Wordt het doel bereikt als de meetpunten worden behaald?

OTIB heeft haar beleid vastgelegd in een missie en visie, waar een aantal doelen uit volgen. Deze doelen zijn vertaald in subdoelstellingen, welke uiteindelijk vertaald zijn in meetpunten. Maar is deze vertaling goed gemaakt? Meten ze of de hoofddoelen worden gehaald?

Samen met Marian Kat zijn de meetpunten die betrekking hebben op CGO (competentiegericht onderwijs) en het reguliere onderwijs in hun operationele plan bestudeerd. Zijn de juiste meetpunten opgesteld? Meten ze wat OTIB wil weten? Zijn ze meetbaar geformuleerd? Wordt naar output of outcome gekeken? Kunnen ze geclusterd worden? En natuurlijk is ook gekeken hoe de meetpunten gemeten kunnen worden.

Lees meer:

Effecten van de WATT? campagne

Jongeren hebben weinig tot geen beeld van het werk bij energiebedrijven, wat hun mogelijkheden daar zijn en wat voor beroep ze daar uit kunnen oefenen. O&O Fonds heeft de campagne WATT? opgestart om hier verandering in te brengen. Deze campagne is na een paar jaar geëvalueerd. De projectgroep Promotie wilde graag weten wat de effecten zijn van het voorlichtingsmateriaal. Daarom is enerzijds aan vmbo-leerlingen gevraagd wat ze vinden van het nieuwste WATT? magazine en is er gekeken of ze iets leren van het magazine (één van de doelen van het magazine). Anderzijds zijn er groepsgesprekken georganiseerd met decanen en techniekleerkrachten over hun mening over het materiaal en hoe zij het inzetten.

Lees meer:

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone