Advies beoordeling moneva-plannen van subsidieaanvragen

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft voor de periode 2017-2020 de subsidieregeling Talent en Festivals geformuleerd. De subsidieaanvragen worden beoordeeld door een externe adviescommissie.

Om de adviescommissie een onderbouwd advies te geven voor de beoordeling op het criterium monitoring en evaluatie adviseer ik hen per aanvraag over de monitorings- en evaluatieplannen van de aanvragers. Om de adviescommissie goed te kunnen adviseren bestudeer ik de aanvragen op monitoring en evaluatie aan de hand van een analysekader.

Aan de hand van de analyse wordt per aanvraag een beknopte samenvatting geschreven met daarbij mijn oordeel over de kwaliteit van de monitorings- en evaluatieplannen, inclusief waardering volgens de regeling. Dit wordt per aanvraag gebundeld in een slotrapportage. In deze slotrapportage worden algemene conclusies beschreven en geef ik concrete aanknopingspunten en adviezen voor FCP.

De meerjarige subsidieregeling Talent en Festivals (2017-2020) is gericht op bestaande instellingen die zich op landelijk niveau bezighouden met de begeleiding van talentvolle amateurkunstenaars, de organisatie van (inter)nationale amateurkunstfestivals en/of de organisatie van landelijke erfgoedmanifestaties.

Lees meer: