Logo provincie flevoland

Evaluatie educatieprogramma Democratie en de Rechtsstaat

In schooljaar 2018-2019 heeft Provincie Flevoland het educatieprogramma Democratie en de Rechtsstaat opgezet, gericht op het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Aanleiding was dat de provincie merkte dat de politiek en de overheid ver van jongeren af staan, zij weinig binding hebben met de provincie en weinig weten over de democratie, het politieke bestel en de rechtsstaat. In het programma Democratie en de Rechtsstaat hebben zij daarom allerlei soorten lessen opgezet die jongeren in aanraking brengen met de provinciale politiek en vormen van burgerschap.  Om te bepalen of het onderwijsprogramma een vervolg krijgt, hebben wij gemeten wat de effecten zijn geweest van het programma op het onderwijs, maar bovenal of er vanuit het onderwijs behoefte is dat de provincie onderwijsprogramma's aanbiedt. Daarvoor hebben we interviews afgelegd met docenten uit de verschillende vormen onderwijs, de programmamakers, Statenleden en de begeleidingscommissie. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben we een rapportage kunnen uitbrengen die antwoorden en adviezen gaf op de vraag of het lesprogramma moet worden voortgezet. Daarnaast hebben we het programma intern geëvalueerd met Statenleden, organisatoren en uitvoerende partijen.

Lees meer:

Doelbereik monitoren en evalueren

De Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) wilde graag op een andere manier verantwoorden. Zij wilden bij hun verantwoording graag meer de nadruk leggen op hun eigen doelbereik én op het bereik van de doelen die de gemeente heeft met de subsidieverstrekking aan de bibliotheek. Het gaat dan niet over het aantal bibliotheekbezoekers en uitleningen, maar over wat de activiteiten van de bibliotheek teweeg brengen in de samenleving: Inwoners laten uitgaan van de eigen kracht, sturen op zelfredzaamheid en de vrije tijdsbesteding van inwoners aan kunst & cultuur vergroten.
Samen met NOBB en de gemeente Veghel ontwierp ik een monitor- en evaluatieinstrument die inzicht geeft in het bereik van deze doelen. Zowel de bibliotheken als de gemeente hebben aangegeven welke doelen zij wilden bereiken. Op basis van deze input maakte ik een meetinstrument, waarmee de bibliotheek data gingen verzamelen.

De uitkomsten konden door de bibliotheek worden gebruikt bij de verantwoording naar de gemeente, maar ook om hun activiteiten te verbeteren om hun eigen doelen te bereiken: zelfredzaamheid van burger, de vrije tijdsbesteding van inwoners aan kunst, cultuur, recreatie en toerisme vergroten en kennistoename bij burgers.

Lees meer:

Subsidiedoelen en meetbare indicatoren formuleren

Voor de beleidsmedewerkers van het sociale domein van de gemeente Roosendaal heb ik twee workshops gegeven om hen te helpen hun subsidieprocessen beter te stroomlijnen en beter zicht te krijgen op de effecten van het beleid en de bijbehorende subsidieafspraken. De eerste workshop ging over het formuleren van doelen, de tweede over het formuleren van indicatoren en mogelijkheden om deze meetbaar te maken.

Lees meer:

Begeleiding moneva kunst centraal

Kunst Centraal is een organisatie op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Zij stimuleren de vraag naar en versterken het aanbod van cultuureducatie in de provincie Utrecht. Kunst Centraal doet mee met het landelijk programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' en heeft mij gevraagd hen te begeleiden bij hun moneva (monitoring & evaluatie).

De medewerkers van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht (partner bij het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit') hebben zelf de nulmeting van hun moneva uitgevoerd. Ik heb ze hierbij begeleid, richting gegeven, gecoacht zodat zij de verzamelde informatie om konden zetten in praktische beleidsinformatie waarmee zij hun programma kunnen voeden. Doordat ze het zelf hebben gedaan onder mijn begeleiding hebben ze nu een goede meting met nuttige informatie en kunnen ze het de volgende keer zelf.

Lees meer:

Gemeentelijk cultuurbeleid in Noord-Brabant

Ondanks bezuinigingen op het gebied van kunst & cultuur zijn er ook kansen en mogelijkheden voor kunst & cultuur. Er wordt nog volop geinvesteerd en daar kan op mee gelift worden. Het Brabants Kenniscentrum voor kunst en cultuur (bkkc) wilde daarom weten waar investeringen plaats vinden bij Brabantse gemeenten, welke speerpunten de Brabantse gemeenten hebben; op het gebied van kunst, cultuurbeleid en erfgoed, maar ook op andere beleidsterreinen. Bkkc zoekt aansluiting bij andere beleidsterreinen en zo kunst en cultuur meer in de maatschappij zetten.

Voor dit onderzoek is zeer gedetailleerde informatie in een databestand opgeleverd. Daarnaast is een notitie geschreven met de belangrijkste bevindingen en een gebruikshandleiding voor het bestand. Aan de hand van de notitie en het bestand heeft bkkc belangrijke kansen en mogelijkheden geformuleerd voor de culturele sector en voor gemeenten. Deze publicatie is te bestellen bij bkkc à €20,=.

Aansluitend is een workshop gegeven voor medewerkers van Erfgoed Brabant (medefinancier van het onderzoek) om gericht te kunnen zoeken en vinden in het bestand.

Lees meer:


indicatoren


Subsidiedoelen en meetbare indicatoren formuleren
Vitaliteit cultuursysteem in Noord-Brabant
Ontwikkeling van creativiteit & cultuureducatie in digitale cultuur

Evaluatie Lekker Fit! (VO)

In Rotterdam doen veel basis- en een aantal voortgezet onderwijs scholen mee aan het project Lekker Fit! om leerlingen blijvend een actieve levensstijl bij te brengen. Voor het voortgezet onderwijs heb ik het project samen met een onderzoeksteam geëvalueerd. Bij deze evaluatie is gekeken naar uiteenlopende aspecten, namelijk:

Er is tijdens de evaluatie vooral gelet op verschillen tussen jongens en meisjes.

[elementor-template id="6009"]

Lees meer:

Effect van Schoolgruiten

Op school worden schoolgruiten (groenten en fruit) uitgedeeld. De dienst Sport & Recreatie van de gemeente Rotterdam financierde dit project om de groenten- en fruitconsumptie van kinderen te stimuleren. Ik heb daarom naar het effect op de groenten- en fruitconsumptie op de lange termijn, gekeken. Met een nul-, effect- en nameting is is vastgesteld dat er blijvend meer groenten en fruit werd geconsumeerd, en niet alleen tijdens het project.

Aangezien de opdrachtgever een beknopte rapportage wilde, zijn de resultaten in een factsheet gepubliceerd.

 

[elementor-template id="6009"]

Lees meer:

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 – 2024 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone