Portfolio

Er zijn veel manieren om te meten of doelen bereikt worden. Alvorens te gaan meten wordt eerst bekeken welke doelen nagestreefd worden. Hierbij wordt gekeken naar hoofddoelen en subdoelen. Zo mogelijk wordt gemeten of het hoofddoel wordt gehaald. Hiermee wordt de vraag beantwoord of het uitgevoerde project bijdraagt aan het doel dat een organisatie heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een andere attitude ten opzichte van wetenschap en techniek, structureel meer gaan bewegen of open staan voor verschillende kunst en cultuuruitingen. Doelen kunnen ook geformuleerd zijn in bereikcijfers, bijvoorbeeld we willen alle Rotterdamse jongeren in aanraking brengen met kunst en cultuur.

Effecten worden op verschillende manieren gemeten. In een ideale situatie wordt een nulmeting uitgevoerd, waarmee de stand van zaken vast wordt gesteld voor aanvang van een project. (zie negen redenen om een nulmeting uit te voeren). Als er geen nulmeting plaats heeft gevonden, kunnen nog steeds effecten vastgesteld worden. Zowel kwantitatieve (schriftelijke of digitale vragenlijsten, bestandsanalyses en documentstudies) als kwalitatieve (observaties, individuele en groepsinterviews en workshops) worden ingezet om effecten te meten en te kijken of het vooraf gestelde doel dichterbij komt.

Ik werk in drie sectoren: kunst & cultuur, sport & vrije tijd en wetenschap & techniekpromotie.