Inzicht in de voortgang en impact van projecten bij OOMT

Voor OOMT (brancheorganisatie voor mobiliteitsbranche) hebben wij een rapportagesysteem ontworpen voor rapportage naar het bestuur op hoofdlijnen en rapportage naar programmaleiders in detail.

Onderdeel hiervan is de impact van de programma’s op de doelen die zij hebben. Hiervoor hebben wij allereerst een model ontworpen aan de hand waarvan de ontwikkelingen van duurzame inzetbaarheid in de branche in beeld kunnen worden gebracht. Vervolgens hebben we een meetinstrumentontworpen, getest en uitgezet om de duurzame inzetbaarheid in de mobiliteitsbranche te meten. Zowel bij medewerkers als werkgevers. Dit hebben we gemeten bij deelnemers aan de verschillende programma’s, maar ook bij medewerkers en bedrijven die niet deel hebben genomen aan één van de programma’s. Door deze groepen te vergelijken kunnen we de de impact van de programma’s op deze duurzame inzetbaarheid inzichtelijk maken.

Samen wordt gekeken hoe we dit praktisch en regelmatig kunnen blijven meten om zicht te houden op het doelbereik van de verschillende programma’s en programma-onderdelen om zo tijdig bij te kunnen sturen.

Lees meer: