Monitor doelbereik

Continue inzicht in uw doelbereik

Monitoren op je missie

Een monitor systeem speciaal voor organisaties met een missie. Hiermee kunnen organisaties gestructureerd hun doelen bereiken en hun missie verwezenlijken. Een monitor geeft antwoord op vragen zoals: Ben je op het goede spoor? Dragen je activiteiten bij aan je doel? Wat gaat goed? Wat kan beter? Door te monitoren houd je zicht op je doelbereik. Zo weet je welke stappen je moet zetten om je doel te bereiken en bereik je je doel efficiënter.

Monitoren: dat klinkt heel omslachtig en arbeidsintensief. Maar dat hoeft het niet te zijn. Je kunt een project vaak prima zelf monitoren als je de juiste instrumenten en informatie hebt. Wij helpen je hierbij!

Het resultaat                             

We leveren maatwerk. Samen gaan we aan de slag met het in kaart brengen van de doelen die je hebt voor jouw organisatie. We zetten hiermee een stip op de horizon waar je gestructureerd naar toe wilt gaan werken. We kijken hierbij wat je op de lange termijn wilt bereiken en formuleren dit concreet. Vervolgens zetten we een monitorsysteem voor je op dat past bij de geformuleerde doelen en jouw organisatie. Met dit monitor systeem kun je gericht groeien en bewegen naar die stip op de horizon.

Het monitor systeem bevat een kwartaalrapportage. Uit deze kwartaalrapportage volgt het plan voor het komend kwartaal met concrete actiepunten. De rapportage wordt op zo’n manier vormgegeven dat het gemakkelijk is gebruik.

 

[elementor-template id="6009"]

Lees meer:

Als organisatie wil je voortdurend zicht hebben op je doelbereik. Om dit inzicht te verkrijgen wil je als het ware een TomTom-systeem dat jouw organisatie de weg wijst. Je voert in waar je over een paar jaar wilt zijn en het systeem helpt je dit te bereiken.

Hiervoor moet je indicatoren vaststellen die informatie geven over je doelbereik. Een deel van deze indicatoren zouden kunnen bestaan uit meetbare items die automatisch worden gegenereerd. Ook indicatoren die moeilijker te meten zijn, zoals, zoals positieve bedrijfscultuur, verandering van houding van leerlingen en een betere samenwerking kunnen in dit monitorsysteem opgenomen worden.

Door dit monitoring systeem verzamel je meer gestructureerd informatie die je inzicht geeft of je de goede kant op gaat, net als een TomTom. Zit je op de juiste koers of moet je bijsturen? Komt het doel dichterbij?

Omdat je via dit monitoring systeem regelmatig feedback krijg over het bereik van je (sub)doelen, kun je gemakkelijk doelen en activiteiten voor de komende periode formuleren. Zo kom je stapje voor stapje dichter bij jouw stip op de horizon.

Wil je ook zo'n tomtom voor jouw organisatie, programma of project? Dat kan. Belangrijk hiervoor is het bepalen van de juiste indicatoren die vast stellen of je al dichter bij je stip op de horizon komt.

Ik deel graag mijn kennis en heb daarom een e-book geschreven: Tom Tom voor onderzoek. Je kunt mijn e-book downloaden door je in te schrijven voor de nieuwsbrief op de homepage.

Gemeenten stellen doelen, per beleidsterrein, maar ook steeds vaker overkoepelend. Het formuleren van doelen bij gemeenten is belangrijk, want het geeft je een ‘eindpunt’ om naar toe te bewegen. Je verschaft dan duidelijkheid over wat je als gemeente wilt bereiken. Het wordt inzichtelijk welke activiteiten, projecten en programma’s er moeten worden opgestart of doorontwikkeld om de doelen te bereiken. Daarnaast wordt ook duidelijk welke rol partners (gesubsidieerd of anderszins) hierin kunnen spelen.

Je stelt dus doelen om duidelijk te krijgen welke richting je als gemeente wilt volgen. Doelen geven je handvatten om de juiste koers te blijven varen en niet per beleidsterrein eigen keuzes te maken. Maar dan wil je ook weten in hoeverre je deze doelen aan het bereiken bent.

Om inzicht te krijgen in je doelbereik is het belangrijk om, naast het opstellen van doelen, ook te monitoren op deze doelen. Bepaal daarom bij het opstellen van je doelen ook indicatoren waaraan je daadwerkelijk kunt zien dat ze bereikt worden. Deze indicatoren zijn afgeleid van het doel, zodat je meet wat je wilt meten. Zorg er wel voor dat je na het opstellen van de doelen een eerste meting doet. Je wilt tenslotte de beginsituatie weten om te vergelijken.

Op deze manier ben je dan als gemeente bewust naar het eindpunt aan het bewegen. Krijg je inzicht in je doelbereik en weet je tijdig wanneer en waar er bijgestuurd moet worden. Je houdt gestructureerd zicht op je beleid, project of programma.

Meer weten over doelen bij gemeenten? Lees hier hoe wij de gemeente Middelburg hebben geholpen bij het formuleren van concrete doelen.  

Zo kun je met een gezamenlijk meetinstrument je kwaliteit aantonen én van elkaar leren.

Voor organisaties binnen dezelfde branche met vergelijkbare activiteiten is het interessant om de kwaliteit van deze activiteiten met elkaar te vergelijken door middel van een benchmark. Hierdoor kun je van elkaar leren: Wat lukt de één wel en de ander niet? Daarnaast bepaal je gezamenlijk wat de criteria voor kwaliteit van jullie activiteiten bepaald. Hiermee breng je een eenduidig en duidelijk geluid naar buiten over de kwaliteit die je biedt naar subsidiegevers en het publiek.

Wat is een benchmark?

Een benchmark is een vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties van organisaties, producten, diensten of programma’s op identieke wijze worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken. Hoe de benchmark precies wordt ingericht is afhankelijk van de kwaliteitscriteria die gemeten worden. De kwaliteitscriteria worden bepaald door de meewerkende organisaties en door ons vertaald in onderzoeksinstrumenten. Als de onderzoeksinstrumenten zijn vastgesteld, worden alle organisaties, diensten, producten, activiteiten, programma’s op dezelfde manier gemeten en langs dezelfde meetlat gelegd.

Zelf criteria bepalen

Als je de benchmark zelf inricht met je collega-organisaties, bepalen jullie als sector wat de criteria voor kwaliteit zijn voor jullie producten. Is kwaliteit bepaald door de manier van leren waar je op inzet, de gebruikte werkvormen of door wat je bewerkstelligt bij je publiek? Door dit op te nemen beoordeel je je diensten en activiteiten op kwaliteitscriteria die jullie als sector belangrijk vinden.

Het resultaat van een benchmark

Met een benchmark leer je welke kwaliteit jij biedt en wat vergelijkbare organisaties bieden. Dit helpt je ook om je beter te positioneren. Afhankelijk van hoe de benchmark is ingestoken, kun je zo leren wat jouw publiek bij jou komt halen. En hier vervolgens beter op inspelen. Het geeft je een interessant instrument in handen naar je subsidiegever en andere financiers. Met zo’n benchmark heb je een instrument in handen waarmee je de kwaliteit die jouw organisatie biedt, kunt aantonen. Ook ten opzichte van andere organisaties. Wat jouw sterke punten zijn. En in hoeverre jij jouw doelen bereikt

Voorbeelden van Benchmarking bij opdrachtgevers:

Meer informatie?

Wil jij samen met collega-organisaties een benchmark uitvoeren om je eigen kwaliteit aan te tonen én om van elkaar te leren? Vul dan onderstaand contactformulier in, dan maken we een (vrijblijvende) afspraak.

[contact-form-7 id="1296" title="Products"]

Subsidiedoelen en meetbare indicatoren formuleren

Voor de beleidsmedewerkers van het sociale domein van de gemeente Roosendaal heb ik twee workshops gegeven om hen te helpen hun subsidieprocessen beter te stroomlijnen en beter zicht te krijgen op de effecten van het beleid en de bijbehorende subsidieafspraken. De eerste workshop ging over het formuleren van doelen, de tweede over het formuleren van indicatoren en mogelijkheden om deze meetbaar te maken.

Lees meer:

Een op maat gemaakt monitoring systeem om effecten te monitoren

De gemeente Oosterhout heeft in samenwerking met Oosterhout in Beweging, H19 en de bibliotheek het programma 'de brede buurt' ontwikkeld om mensen te verbinden, te betrekken, deel te laten aan de maatschappij en om mensen te laten leren. Hiervoor worden activiteiten op het gebied van sport, bewegen, kunst en cultuur afgestemd op verschillende doelgroepen. Hiervoor moet er een gevarieerd aanbod zijn van sport- en cultuuractiviteiten na schooltijd.

Om te weten of het programma werkt en waar bijgestuurd moet worden, is een monitoring systeem ontwikkeld op basis van de doelen van het programma 'de brede buurt'. Samen met de betrokken partijen zijn accenten aangebracht en is de eerste opzet van de monitor aangepast aan de praktijk en de reeds bestaande informatieverzameling. Met het nieuwe monitoring systeem gaan de verschillende betrokken partijen op dezelfde wijze gericht informatie verzamelen waarmee deze partijen en de gemeente inzicht krijgen in de effecten van hun werkzaamheden en of ze hun doelen gaan bereiken. Met deze informatie kunnen ze hun acties gericht bijsturen.

Lees meer:

Begeleiding moneva kunst centraal

Kunst Centraal is een organisatie op het gebied van kunst- en cultuureducatie. Zij stimuleren de vraag naar en versterken het aanbod van cultuureducatie in de provincie Utrecht. Kunst Centraal doet mee met het landelijk programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' en heeft mij gevraagd hen te begeleiden bij hun moneva (monitoring & evaluatie).

De medewerkers van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht (partner bij het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit') hebben zelf de nulmeting van hun moneva uitgevoerd. Ik heb ze hierbij begeleid, richting gegeven, gecoacht zodat zij de verzamelde informatie om konden zetten in praktische beleidsinformatie waarmee zij hun programma kunnen voeden. Doordat ze het zelf hebben gedaan onder mijn begeleiding hebben ze nu een goede meting met nuttige informatie en kunnen ze het de volgende keer zelf.

Lees meer:

Om een goed beoordelingsinstrument te ontwikkelen is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen:

  1. Je geeft niet zomaar les, maar je wilt iets bereiken. Bepaal daarom het doel van de lessen: Wat wil je ze leren? Gebruik dit doel altijd als leidraad in de ontwikkeling van je beoordeling.
  2. Afhankelijk van de doelstelling die de beoordeling heeft, moet je bepalen of je summatief of formatief gaat beoordelen. Een summatieve beoordeling is gericht op een beoordeling van leerprestaties, leeruitkomsten of leerproducten aan het einde van het onderwijsleerproces. Een formatieve beoordeling is gericht op een tussentijdse vorm van evaluatie, waarbij het gaat om het identificeren van gebieden waar leerlingen extra uitleg en begeleiding nodig hebben.
  3. Het is belangrijk dat de criteria waar je op gaat beoordelen ‘voortvloeien’ uit het vooraf gestelde doel. Formuleer daarom de criteria aan de hand van het doel. Op deze manier meet je wat je wilt weten en kun je nagaan of je je doelen bereikt.
  4. Denk goed na over het niveau dat je verwacht dat de leerling presteert. Een beginner heeft een ander niveau en andere verwachtingen dan een gevorderde leerling.
  5. Het is van belang om te bepalen welke waardes je gaat toekennen in de beoordeling en wat deze waardes betekenen. Ga je beoordelen met een 10-puntschaal of beoordeel je door middel van ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’? En wat betekent het als een leerling een ‘7’ of een ‘goed’ scoort? Wat zegt dit over de prestatie van de leerling?

Tot slot zijn er een aantal voorwaarden waar het beoordelingsinstrument aan moet voldoen:

Hulp nodig bij het maken van een goede beoordeling? Neem contact op om te kijken wat ik voor je kan betekenen.

Gestructureerd je doelen te bereiken

Bij monitoring houd je gestructureerd je beleid, project of programma in de gaten. Ben je op het goede spoor? Dragen je activiteiten bij aan je doel? Wat gaat goed? Wat kan beter? Door te monitoren houd je zicht op je projectverloop. Zo weet je welke stappen je moet zetten om je doel te bereiken. Dat is prettig voor jezelf om te weten, maar ook een geruststelling voor subsidiërende overheden en fondsen. Bij gesubsidieerde projecten is monitoring dan ook steeds vaker verplicht.

Monitoren – dat klinkt heel omslachtig en arbeidsintensief. Maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Je kunt een project vaak prima zelf monitoren als je de juiste instrumenten en informatie hebt. Programma’s en overheidsbeleid monitoren heeft vaak meer voeten in aarde. Het is aan jou de afweging te maken: doe je het zelf of besteed je het uit aan een expert?

Het resultaat van monitoring

Heb jij een project dat gemonitord moet worden? Dan helpen we je een monitorsysteem op te zetten en in te voeren dat past bij jouw doelen en jouw organisatie. Dat betekent standaard dat we maatwerk leveren. Als je wilt, nemen we bij complexe programma’s of overheidsbeleid de totale uitvoering van de monitor van je over. Je krijgt alle relevante informatie vervolgens in begrijpelijke taal aangeleverd; beknopt en voorzien van praktische adviezen en concrete actiepunten.

Voorbeelden van monitoring voor opdrachtgevers:
Meer weten? Lees één van van de volgende blogs:

Monitoren helpt je je doelen te bereiken.

Ik deel graag mijn kennis over monitoring zodat jij voor jouw organisatie, programma of project weet hoe je inzicht krijgt in je doelbereik. Daarom heb ik een e-book geschreven: Tom Tom voor onderzoek.

Je kunt het e-book downloaden door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit doe je door je e-mailadres in onderstaande veld in te voeren. Je wordt dan automatisch naar een pagina geleid waarop je het e-book kunt downloaden.

In het e-book leg ik uit wat monitoring is, waarom het zinvol is om te monitoren en wat er allemaal komt kijken. De volgende onderwerpen komen aanbod:

Download GRATIS TomTom voor onderzoek en ontvang iedere 4 weken tips en artikelen over effectmeting en doelbereik
[mc4wp_form]

Vanaf nu kun je ook mijn eerste e-book rechtstreeks (en gratis) downloaden via onderstaande link. De download start automatisch:

e-book Wegwijs in onderzoek

 

 

 

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone