Advies beoordeling moneva-plannen van subsidieaanvragen

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft voor de periode 2017-2020 de subsidieregeling Talent en Festivals geformuleerd. De subsidieaanvragen worden beoordeeld door een externe adviescommissie.

Om de adviescommissie een onderbouwd advies te geven voor de beoordeling op het criterium monitoring en evaluatie adviseer ik hen per aanvraag over de monitorings- en evaluatieplannen van de aanvragers. Om de adviescommissie goed te kunnen adviseren bestudeer ik de aanvragen op monitoring en evaluatie aan de hand van een analysekader.

Aan de hand van de analyse wordt per aanvraag een beknopte samenvatting geschreven met daarbij mijn oordeel over de kwaliteit van de monitorings- en evaluatieplannen, inclusief waardering volgens de regeling. Dit wordt per aanvraag gebundeld in een slotrapportage. In deze slotrapportage worden algemene conclusies beschreven en geef ik concrete aanknopingspunten en adviezen voor FCP.

De meerjarige subsidieregeling Talent en Festivals (2017-2020) is gericht op bestaande instellingen die zich op landelijk niveau bezighouden met de begeleiding van talentvolle amateurkunstenaars, de organisatie van (inter)nationale amateurkunstfestivals en/of de organisatie van landelijke erfgoedmanifestaties.

Lees meer:

Evalueersysteem dat geautomatiseerd rapporten maakt

Sien heeft in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit onder andere een marktplaats ingericht waar scholen hun vragen kunnen plaatsen en culturele instellingen kunnen hierop reageren. Maar hoe verloopt deze samenwerking? Begrijpen de scholen en de culturele instellingen elkaar? En wat kunnen anderen leren van afgeronde projecten?

Om scholen en culturele instellingen te helpen bij de evaluatie van de samenwerking en om leerpunten die interessant zijn om te delen met anderen er uit te pikken, wordt een evaluatieformulier ontworpen, welke digitaal automatisch geanalyseerd wordt. Door dit evalueersysteem wordt er automatisch regelmatig gerapporteerd over de samenwerkingen bij de medewerkers van Sien, komen knelpunten die aandacht nodig hebben naar voren en worden leerpunten gegenereerd ie vervolgens gedeeld kunnen worden.

Lees meer:

Een volginstrument om culturele ontwikkeling te volgen

Ruim 23.000 leerlingen van 88 basisscholen uit 27 gemeenten in Noord-Brabant zijn in 2013 gestart met een programma om de kwaliteit van cultuureducatie op school te verdiepen en verbeteren. Men doet dit met behulp van De Cultuur Loper, een instrument om de landelijke doelen op dit terrein te realiseren.

Welke culturele competenties wil de school de leerlingen meegegeven? Cultuureducatie is meer dan een leerling een vaardigheid aanleren. Het gaat ook over het prikkelen van de creativiteit, het openstaan voor vernieuwing, het stimuleren van een kritisch denkvermogen en vooral het ontwikkelen van datgene wat men van een 21ste eeuwse burger verwacht.

Om leerkrachten te helpen hun leerlingen te begeleiden en stimuleren in hun culturele ontwikkeling heb ik een instrument ontwikkeld samen met Kunstbalie dat deze ontwikkeling in beeld brengt en handvaten biedt om leerlingen te stimuleren.

Lees meer:

Ericssonstraat 2
5121 ML  Rijen
Nederland
Claudia’s hart ligt bij onderzoek. Haar werkwijze is heel persoonlijk; ieder onderzoek vraagt tenslotte om maatwerk. Samen met de klant formuleert ze doelen, die ze vervolgens ook realiseert. Daarbij is ze volkomen transparant en deelt ze graag haar kennis en ervaring met anderen via haar laagdrempelige digitale cursussen en e-books.
© 2022 Claudia de Graauw. Alle rechten voorbehouden.
homeenvelopesmartphone