Algemene voorwaarden voor dienstverlening

1          Algemeen

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– opdrachtgever: de partij die opdracht verleent

– opdrachtnemer: Claudia de Graauw, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 51323044

2          Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Slechts bij schriftelijke overeenkomst kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.

3          Offertes

Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de dienst heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Claudia de Graauw gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Claudia de Graauw schriftelijk anders is vermeld en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.

4         Overeenkomst

Bij overeenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aanbieding of offerte ondertekent de opdrachtgever de aanbieding of offerte.De overeenkomst komt tot stand indien opdrachtnemer het ondertekende contract retour heeft ontvangen of wanneer opdrachtnemer, met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, aanvangt met uitvoering van de werkzaamheden die in de overeenkomst zijn weergegeven.

5          Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed, en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle gegevens die opdrachtnemer nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers vanuit de organisatie van opdrachtgever, indien die bij de werkzaamheden betrokken zijn. Als opdrachtnemer daarom verzoekt verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een passende werkruimte met de vereiste telecommunicatieaansluitingen.

6         Uitvoering van de opdracht

6.1       Uitvoerder(s)

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welk(e) perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

6.2       Wijziging van de opdracht

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijk bereikte overeenkomst afbreuk doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdig overleg gevoerd, teneinde de overeenkomst aan de gewijzigde situatie aan te passen. Indien noodzakelijk wordt de overeenkomst schriftelijk aangepast.

6.3       Meerwerk

Pas wanneer de opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, verricht opdrachtnemer werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de overeenkomst en brengt deze aan opdrachtgever in rekening. Het toestemmingsvereiste geldt niet indien het verrichten van meer werkzaamheden valt binnen de zorgplicht van opdrachtnemer.

6.4      Betrekken van derden

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever of opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg en daaruit voortvloeiende overeenstemming.

7         Tarieven en kosten van de opdracht

7.1       Honoraria en tariefaanpassing

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de overeenkomst aangegeven of daarin begrepen zijn de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen in het honorarium worden zij afzonderlijk berekend. Bij tussentijdse wijziging van tarieven en/of honoraria is opdrachtnemer gerechtigd tot doorberekening van tariefaanpassingen of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen.

7.2       Facturering

Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt in rekening gebracht conform in de overeenkomst vastgestelde termijnen. Over alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting (BTW) afzonderlijk in rekening gebracht.

8         Betaling

8.1       Tijdige betaling

Het gefactureerde bedrag dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Indien opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat zij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2       Opschorting van de opdracht

Indien betaling binnen 30 werkdagen achterwege blijft, kan opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Hierbij worden de kosten en/of schade op opdrachtgever verhaald op basis van het dan geldende tarief voor betreffende diensten.

8.3       Vordering

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

9         Leveringstermijn

De duur van de opdracht kan, behalve door inspanning van opdrachtnemer, worden beïnvloed door diverse factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever (heeft) verstrekt en de medewerking die wordt verleend. Derhalve zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

10       Tussentijdse beëindiging

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig opzeggen indien een der beide partijen van mening is dat de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd conform de overeenkomst. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Opdrachtnemer en opdrachtgever mogen deze bevoegdheid slechts aanwenden indien tengevolge van feiten en omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

10.1      Compensatie

Indien de opdrachtgever tot bovenstaande tussentijdse beëindiging overgaat, heeft de opdrachtnemer recht op compensatie van de gemaakte kosten en op compensatie van eventueel bezettingsverlies tot een maximum van twee maanden.

10.2     Faillissement

Indien een der partijen in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.3     Overmacht

Onverminderd de haar toekomende rechten heeft opdrachtnemer, indien zij door overmacht wordt gehinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht door een schriftelijke kennisgeving de uitvoering op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele middels een verklaring te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.

11         Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen rapporten, ontwerpen, ontwikkelde instrumenten, werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking zijn bedoeld. De opdrachtgever is wel gerechtigd de hiervoor bedoelde documenten te vermenigvuldigen voor intern gebruik. De opdrachtgever zal de documenten echter niet wijzigen.

De opdrachtnemer is en blijft rechthebbende op de verzamelde gegevens. Partijen kunnen over het gebruiksrecht nadere afspraken maken.

Rapporten en andere producten mogen door de opdrachtgever slechts letterlijk en in hun geheel met vermelding van de naam van de opdrachtnemer en de betrokken medewerkers extern worden gepubliceerd, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verkregen van de opdrachtnemer voor een andere vorm van publicatie.

Opdrachtnemer bevordert in beginsel openbaarmaking van rapporten. Bij het aanvaarden van de opdracht moet jegens de opdrachtgever worden aangegeven of en in hoeverre het rapport openbaar zal zijn.

12         Vertrouwelijkheid

De opdrachtnemer verbindt zich alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de vertrouwelijkheid te waarborgen van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever, voorzover deze als vertrouwelijk verondersteld mogen worden.

13         Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt door de tekortkomingen, worden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar geldt een verdere beperking van de hierboven genoemde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14         Toepasselijk recht

Op alle transacties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.